องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

พ.ต.ท.จำรัส ธรรมโหร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายอนงค์ ประสีระตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายสัมพันธ์ ปาปะเถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายนิตย์ แปนไมล์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

กิจกรรมงานออนซอนกลองยาวอำเภอวาปีปทุม

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโ้ก็กและคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์    ตรงศิริ ในงานสืบสานประเพณีงานออนซอนกลองยาวชาววาปีปทุมของดีพื้นบ้าน

00118 00119  00121 00122

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีผลคะแนนระดับ A

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร นา่ยกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กเข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 จากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามม

00116

(กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565)

 เมื่อวันทืี่ 5 ธันวาคม 2565 ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม

  00101 0016

00102 00103

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่1)

Attachments:
Download this file (อ้อย 1โอนงบประมาณ.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ[ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565]1496 kB

(กิจกรรมเสือโก้กรวมพลัง 30 วัน ฝังถังขยะเปียก 100%)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เป็นประธานในพิธีจัดกิจกกรม บ้านน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง (กิจกรรมเสือโก้กรวมพลัง 30 วัน ฝังถังขยะเปียก 100%)

โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกอบต ผู้อำนวยการโรงเรียนในตำบลเสือโก้ก หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนในตำบลเข้าร่วมกิจกรรม

0010 0012 

0013 0015