องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

พ.ต.ท.จำรัส ธรรมโหร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายอนงค์ ประสีระตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายสัมพันธ์ ปาปะเถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายนิตย์ แปนไมล์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

Attachments:
Download this file (การเงิน.pdf)รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม[รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564]6280 kB

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

Attachments:
Download this file (อ้อย2565.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒[ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕]946 kB

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

Attachments:
Download this file (โอ1.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565[ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565]491 kB

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

Attachments:
Download this file (ประกาศอ้อย.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒[ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)]227 kB

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

Attachments:
Download this file (แดง.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ[ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564]388 kB