องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

พ.ต.ท.จำรัส ธรรมโหร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายอนงค์ ประสีระตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายสัมพันธ์ ปาปะเถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายนิตย์ แปนไมล์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2565

 วันที่ 18 มีนาคม 2565 ท่าน พันตำรวจโท จำรัส ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก และบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 

 20931282093143 0

S 6242321  2092880

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Attachments:
Download this file (ยุ1.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้[ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566]711 kB

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก  เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและสถานที่ ปิดประกาศและติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

Attachments:
Download this file (19102021152157.pdf)ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก  เรื่อง การกำหนดห[ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก  เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและสถานที่ ปิดประกาศและติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก]667 kB

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Attachments:
Download this file (ยุ2.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัส[ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ]1977 kB

ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

Attachments:
Download this file (สป5.pdf)ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก[ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก]1155 kB