องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

พ.ต.ท.จำรัส ธรรมโหร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายอนงค์ ประสีระตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายสัมพันธ์ ปาปะเถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายนิตย์ แปนไมล์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Attachments:
Download this file (ยุ1.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้[ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566]711 kB

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Attachments:
Download this file (ยุ2.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัส[ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ]1977 kB

ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

Attachments:
Download this file (สป5.pdf)ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก[ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก]1155 kB

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก  เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและสถานที่ ปิดประกาศและติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

Attachments:
Download this file (19102021152157.pdf)ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก  เรื่อง การกำหนดห[ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก  เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและสถานที่ ปิดประกาศและติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก]667 kB

ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

Attachments:
Download this file (สป4.pdf)ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก[ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก]1141 kB