องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

พ.ต.ท.จำรัส ธรรมโหร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายอนงค์ ประสีระตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายสัมพันธ์ ปาปะเถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายนิตย์ แปนไมล์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลเสือโก้ก

โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลเสือโก้ก ที่ วัดป่าบ้านไก่นากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

๑.  เพื่อเป็นการป้องกัน การควบคุม การแพร่ การเผ้าระวัง และการระงับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

๒.  เพื่อลดและควบคุมอัตราการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

๓.  เพื่อเป็นศูนย์พักคอยรองรับประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ก่อนเข้ารับการรักษา

514938 507E28FF 7FBA 48E0 8911 2930A6EF9BCC L0 001  128410 

 

timeline 20210716 170545 timeline 20210716 171055  128411

 

มท.ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินฯ อีก 2 เดือน

มท.ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินฯ อีก 2 เดือน

Attachments:
Download this file (งานหมู.pdf)ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดิน[มท.ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินฯ อีก 2 เดือน]1431 kB

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมลงลูกรัง บ้านเสือโก้ก หมู่ที่ 11

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมลงลูกรัง บ้านเสือโก้ก หมู่ที่ 11

Attachments:
Download this file (โอ๋1.pdf)ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมลงลูกรัง บ้านเสือโก้ก หมู่ที่ 11[ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมลงลูกรัง บ้านเสือโก้ก หมู่ที่ 11]748 kB

การมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัย

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายสมบัติ ปะโพทิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก ได้เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 91 ครัวเรือน ได้แก่ หมู่ที่ 3,5,7,8,9,14,15,16,17,18 ตำบลเสือโก้ก

3  1  2

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนก่อน้อย หมู่ที่ 13

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนก่อน้อย หมู่ที่ 13

Attachments:
Download this file (โอ๋6.pdf)ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนก่อน้อย หมู่ที่ 13[ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนก่อน้อย หมู่ที่ 13]795 kB