องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

พ.ต.ท.จำรัส ธรรมโหร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายอนงค์ ประสีระตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายสัมพันธ์ ปาปะเถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายนิตย์ แปนไมล์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

โครงการบ้านน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง

 

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ท่านนายกพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการบ้านน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง (กิจกรรมขัดแยกขยะ ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง) โดยมีพนักงานและผู้นำชุมชนในตำบลเสือโก้กร่วมงาน

  2  1

3  5

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

 วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กพร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม โดยมีนายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุมเป็นประธานในพิธี

 

     

    12 13

เมื่อ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13. 00 น. ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุภายในตำบลเสือโก้ก

    เมื่อ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13. 00 น. ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุภายในตำบลเสือโก้ก

    สท4   สท3  

    สท2  สท1

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ท่านพันตำรวจโทจำรัส ธรรมโหร เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เสือโก้ก เซ็นต์ MOU และมอบเช็คให้กับท่าน ผอ.รพ.สต. บ้านหนองกรุง เพื่อดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ท่านพันตำรวจโทจำรัส ธรรมโหร เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เสือโก้ก เซ็นต์ MOU และมอบเช็คให้กับท่าน ผอ.รพ.สต. บ้านหนองกรุง เพื่อดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

    270652  

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุมร่วมเปิดงานโครงการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม ชูธงคุณธรรม ณ บริเวณโดมองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก                  

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุมร่วมเปิดงานโครงการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม ชูธงคุณธรรม ณ บริเวณโดมองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

 

  น4  น1

น3  65