องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

พ.ต.ท.จำรัส ธรรมโหร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายอนงค์ ประสีระตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายสัมพันธ์ ปาปะเถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายนิตย์ แปนไมล์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 ด้วยงานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก โดยท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมคณะบริหาร และวิทยากร คุณอดิศักดิ์  สุขโต บรรยายให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนจากปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม

Attachments:
Download this file (น้องฐูม.png)วันที่ 22 กันยายน 2565 ด้วยงานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด ร่วมกับกองสาธารณสุขและส[วันที่ 22 กันยายน 2565 ด้วยงานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก โดยท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนต]3350 kB

โครงการฝีกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครการแพทย์ 40 ชั่วโมง (อฉพ.) (ผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR) ประจำปี พ.ศ. 2565

 

 

 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร และคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการร่วมเปิดโครงการฝีกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครการแพทย์ 40 ชั่วโมง (อฉพ.) (ผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR) ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2565

2565 2565 1

122592565 2 2565 3

(กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ท่านนายกพันตำรวจโทจำรัส  ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กเป็นประธานในพีธีโครงการปล่อยปลาในแหล่งน้ำ(กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

น1    อรพิน 2

นายก5   น2 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนทัองถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่้น สายงานประเภทวิชาการ และสายงานประเภททั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนทัองถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่้น สายงานประเภทวิชาการ และสายงานประเภททั่วไป

Attachments:
Download this file (อ้อม4.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนทัองถิ่น หรื[ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนทัองถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่้น สายงานประเภทวิชาการ และสายงานประเภททั่วไป]650 kB

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว(ลดภาวะโลกร้อน)

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กเป็นประธานเปิดโครงการร้อยดวงใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนารถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดกู่สุนทราราม บ้านสนาม

   1 2 

6 15