องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

ประชุมขยายผลเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคกหนองนา" และการสร้างหรือพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”

ฮิต: 20

            วันที่ 3 มีนาคม 2566 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก จัดประชุมขยายผลเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคกหนองนา" และการสร้างหรือพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”โดยเปิดโอกาศให้เกษตรกรที่สนใจการทำโคกหนองนา ได้ศึกษาจากสถานที่จริงจาก โคกหนองนา ของนางชูศรี ปิดสายะตัง บ้านประชาร่วมใจ หมู่ 19 ตำบลเสือโก้กอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ข่าวประชาสัมพันธ์_องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก.jpg