องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ฮิต: 22

 

เมื่อวันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกสำรวจโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนประจำหมู่บ้านโดยมีท่านปลัดรองปลัดและเจ้าหน้าที่ลงในพื้นที่ หมู่ 4 หมู่ 10 หมู่ 19 และหมู่ 20  หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9  หมู่ 11 หมู่ 12 หมู่ 13 หมู่ 14 หมู่ 15 หมู่ 16 หมู่ 17 หมู่ 18 ชาวบ้านในตำบลเสือโก้กให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

11310 11311 11314 11315