องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

กิจกรรมวันเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก 14 มกราคม 2566

ฮิต: 11

   เมื่อวันทืี่ 14 มกราคม 2566 ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กเป็นประธานเปิดงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ที่โดมองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกอบตหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในตำบลร่วมกิจกรรมในวันเด็กอย่างหนาแน่น

 

11026 11028 11027 11029