องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

กิจกรรมเปิดป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเสือโก้ก

ฮิต: 18
วันที่ 29 มีนาคม 2565 ท่านพันตำรวจโท จำรัส  ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินกิจกรรมประชุมชี้แจงและเปิดป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเสือโก้ก 
 เปิดป้าย1  เปิดป้าย2