องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

ฮิต: 601

           กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเสือโก้ก

1.  นายสุรี  ปัดตาลาโพธิ์         กำนันตำบลเสือโก้ก

2.  นายชูชาติ  วงษ์หาแก้ว      ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

3.  นางวันนี  ปาปะเถ              ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

4.  นางวิราวรรณ  เดชรักษา     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

5.  นายสุรพล  ชินอาด            ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

6.  นายบุญถม  พลยุง             ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

7.  นายเสวยพร  นิลแสน         ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

8.  นายถนอม  ทิพย์วันนา       ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

9.  นายอุทัย  ภูนา                  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9

10. นายสุขสันต์  แปนบ้าน      ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10

11. นายแสงดาว  ประสพศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11

12. นายไชยยา  ภวาระศรี       ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12

13. นางวันเพ็ญ  ปัญจะแก้ว    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13

14. นายสมบัติ  ปะวะเสนะ      ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14

15. นางสมมจิตร  สุคุณา        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15

16. นายสายสิน  เกตุคำขวา   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16

17. นายกิตติพศ  อาชนะชัย   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17

18. นายวันชัย  ปะวะเสนัง      ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18

19. นางชูศรี  ปิดสายะตัง       ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19

20. นางอ้อย  กองหิน            ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 20