องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

กองสวัสดิการสังคม

ฮิต: 315

กองสวัสดิการสังคม


bp

นางปัญจพร รวมสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


 วภัสรดา

นางวภัสรดา  ไชยสงค์
นักสังคมสงเคราะห์


 

นายกรกฏ ถิระชัย
นักพัฒนาชุมชน

พนักงานจ้างตามภารกิจ


 

นายธนบูรณ์ ปะวันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน