องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

กองสวัสดิการสังคม

ฮิต: 468

กองสวัสดิการสังคม 

 

 

 

 

 

 

นายสันติ  รักษาราช

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


 

 

 

 

 

 

 

-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน                


 

นายกรกฏ ถิระชัย
นักพัฒนาชุมชน

พนักงานจ้างตามภารกิจ


 

นายธนบูรณ์ ปะวันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน