องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

กองส่งเสริมการเกษตร

ฮิต: 338

กองส่งเสริมการเกษตร


ปัญจพร

นางสาวสุณีรัตน์  จันทวะฤทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
รักษาการผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร

 

อรพิน

นางสาวอรพิณ ภูศรีฤทธิ์  

นักวิชาการเกษตร

พนักงานจ้างตามภารกิจ


มานะ

นายมานะ ชินชาติ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร