องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

หน่วยตรวจสอบภายใน

ฮิต: 561

หน่วยตรวจสอบภายใน

 


ปัญจพร

นางปัญจพร รวมสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

 

 


bp

นางชนมม์ชนก นนทะคำจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน