องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ฮิต: 382

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางปัญจพร รวมสุข
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


กมลมาลย์

นางสาวกมลมาลย์  มาลาพร
นักวิชาการศึกษา

 

พนักงานจ้างตามภารกิจนางสาวจรัญยา อินทดก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ณัฐวุฒิ

นายณัฐวุฒิ ปิดสาโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง


กันยารัตน์

นางกันยารัตน์ ไปแดน
ครู

นางธันยพร  ไปแดน
ผช.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสิริพร  ขันตรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

bp

นางสาวชุติมา  ไปวันเสาร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไก่นา

สมจิตร

นางสมจิตร มุขะกัง
ครู

เพชรลดา

นางเพชรลดา  พลพิลา
ครู

นางภัทรวรรณ  ไปใกล้
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสนาม


ประนอม

นางประนอม เอกรักษา
ครู

 

วิรากานต์

นางวิรากานต์ ศรีบุญมา
ครู

 

bp

นางประไพ วงษ์หาแก้ว
ผช.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

bp

นางลำดวน ประภาวะเก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงน้อย


วันเพ็ญ

นางวันเพ็ญ ปิดสายะ
ครู


bp

นางพรทิพย์ วิเชียรรมย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

   

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดติกขมณีวรรณ


สมรัก

นางสมรัก วงค์เดือน
ครู


มณีวรรณ 

นางมณีวรรณ  จันทร์ปัญญา
ครู

 

 
     

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหัวฝาย


สมทรัพย์

น.ส.สมทรัพย์ สุทโธ
ครู


สุริยันต์

นางสุริยันต์ ไชยวงษา
ครู


51 กาญจนา

นางกาญจนา  แช่มชื่น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


 

นางนิตยา แสนประกอบ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองผือ


มณีรัตน์ 

นางสาวมณีรัตน์ มูลบุตร
ครู


นางกัญญา ไชยศรีสุทธิ์
ผช.หน.ศูนย์พ้ฒนาเด็กเล็ก