องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

กองช่าง

ฮิต: 438

กองช่าง

 


นายสุทร สีห์ราช
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

-ว่าง-

นายช่างสำรวจ

นายพฤทธิ์ ธนสีลังกูร
นายช่างโยธา

  

 - ว่าง -

นายช่างเขียนแบบ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

อภิรักษ์

นายอภิรักษ์  พันหนองแสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายไพวัล ประมาคะมา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
น.ส.เสาวภา ปิดโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ