องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

กองคลัง

ฮิต: 516

 

กองคลัง

 


นางสาวหนูพิศ อุตศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

 


นางอรนุช แสงโทโพธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสิริรักษ์ เดชบุรัมย์
นักวิชาการพัสดุ


ศักดา

นายศักดา วงศ์อนันต์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางหน่อย กิจนุกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


bp

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เกติญา
นางสาวเกติญา  วรรณศิลป์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้