องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

สำนักปลัด

ฮิต: 792

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางปัญจพร รวมสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก


 สุนีรัตน์

นางสาวสุณีรัตน์  จันทวะฤทธิ์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก


 นรรฐนนท์2564

น.ส.นรรฐนนท์ ประสพศิลป์
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

เสาวภาค

นางเสาวภาคย์ คงกล้า
นักทรัพยากรบุคคล


วาสนา

น.ส.วาสนา ปะวะเสนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ส.อ.เจษฎาศักดิ์ ปักกุนนัน
นักจัดการงานทั่วไป


นายยุทธชาติ ประสงค์สุข
นิติกร


พ.จ.ต.ไกรศักดิ์ ศรีปัดถา
เจัาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


น.ส.พรทิพย์ สุทโธ
เจัาพนักงานธุรการ

 

 นางสาวอรพิน  ภูศรีฤทธิ์
นักวิชาการเกษตร

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางพัชรพร วิชัยยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายบุญโฮม ปัญจะแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายปิยะรัตน์ ประกอบแสง
พนักงานขับรถยนต์


นางสาววัชรี ประกอบกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นายมานะ  ชินชาติ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 

พนักงานจ้างทั่วไป

ทองใบ
นายทองใบ วงค์เดือน
ภารโรง

พรรณี
นางสาวพรรณี ไชยเสริม
คนงาน

นงเนตร
นางสาวนงเนตร ชัยเสริม
คนครัว