องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

การบริหารและพัฒนา

Attachments:
Download this file (ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf)ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf[ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น]208 kB
Download this file (มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560.pdf)มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560.pdf[มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม]608 kB
Download this file (มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก-ฉบับที่-2-พ.ศ.2561-1.pdf)มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก-ฉบับที่-2-พ.ศ.2561-1.pdf[มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561]2571 kB
Download this file (หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf)หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf[ประกาศ ก.ถ.เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน]4266 kB
Download this file (หลักเกณฑ์การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน ฯ พ.ศ.2562.pdf)หลักเกณฑ์การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน ฯ พ.ศ.2562.pdf[มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562]358 kB
Download this file (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565.pdf)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565.pdf[ ]1902 kB
Download this file (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พ.ศ.2563.pdf)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พ.ศ.2563.pdf[หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563]1410 kB
อ่านเพิ่มเติม: การบริหารและพัฒนา