องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

ส่วนราชการ

ฮิต: 403

หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

ปัญจพร

นางปัญจพร  รวมสุข

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

093-1034248

 สุณีรัตน์

 นางสาวสุณีรัตน์ จันทวะฤทธิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

061-1496265

 

นรรฐนนท์

นางสาวนรรฐนนท์ ประสพศิลป์

 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

โทร. 089-1977558

 8 หนูพิศ

   นางสาวหนูพิศ  อุตศรี  

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 081-0539052

9 สุนทร

 นายสุนทร สีห์ราช

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 085-7476448

 ปัญจพร

นางปัญจพร  รวมสุข

ปลัด อบต. รษก.

ผอ.กองการศึกษา ศาสนาฯ

โทร. 093-1034248

สุณีรัตน์

 นางสาวสุณีรัตน์  จันทวะฤทธิ์

รองปลัด อบต. รษก.

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. 061-1496265

 

 

 

 

 

 

 นายสันติ  รักษาราช

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 โทร. 093-9327397