องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

สมาชิกสภา อบต.

ฮิต: 618

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

สำเริง

นายสำเริง  วงษาปัดนา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นวนฉวี
นางนวนฉวี  ประสพศิลป์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

เพียรศักดิ์

นายเพียรศักดิ์  โฮชิน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

พิพัฒน์ ม.1
นายพิพัฒน์  ชนะมาร

ส.อบต. หมู่ที่ 1

ชมพล ม.3
นายชมพล  บุดดา

ส.อบต. หมู่ที่ 3

ประเสริฐ ม.5
นายประเสริฐ เรืองบุญ

ส.อบต. หมู่ที่ 5

สง่า ม.6
นายสง่า  โภคาแสง

ส.อบต. หมู่ที่ 6

สมนึก ม.7
นายสมนึก  ปะโพทิง

ส.อบต. หมู่ที่ 7

จันดา ม.8
นายจันดา  บรรเทา

ส.อบต. หมู่ที่ 8

คำสินธ์ ม.9
นายคำสินธ์  บุตรมาศ

ส.อบต. หมู่ที่ 9

สะอาด ม.10
นายสะอาด  พาหา

ส.อบต. หมู่ที่ 10

ละออง ม.12

นายละออง ตุละพิภาค

ส.อบต. หมู่ที่ 12

ประจวน ม.13 นายประจวน วิเชียรรมย์

ส.อบต. หมู่ที่ 13

ไพวัล ม.14
นายไพวัน ปะวะเสนะ

ส.อบต. หมู่ที่ 14

ชัยยงค์ ม.15
นายชัยยงค์  คณะศรี

ส.อบต. หมู่ที่ 15

สุนันทา ม.16

น.ส.สุนันทา  ปะวะศรี

ส.อบต. หมู่ที่ 16

สุข ม.17
นายสุข  ภูมิแกดำ

ส.อบต. หมู่ที่ 17

หนูพรม ม.18
นางหนูพรม  บุปะปา

ส.อบต. หมู่ที่ 18

สุริยะพล ม.19
นายสุริยะพล  ทิพสน

ส.อบต. หมู่ที่ 19

 พิบูลย์ ม.20
นายพิบูลย์ ปัตตาลาโพธิ์

ส.อบต. หมู่ที่ 20