องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

คณะผู้บริหาร

ฮิต: 312

คณะผู้บริหาร

 


จำรัส

พันตำรวจโท จำรัส  ธรรมโหร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

081-7746354

 

08-0763-1992

 


อนงค์

นายอนงค์  ปะสีระตา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

095-0452497

08-6240-0122

 


สัมพันธ์

นายสัมพันธ์  ปาปะเถ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

081-8724090

09-4363-5916

  

นิตย์

  นายนิตย์  แปนไมล์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

099-4385330