องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

คณะผู้บริหาร

ฮิต: 524

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

 


จำรัส

พันตำรวจโท จำรัส  ธรรมโหร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

081-7746354

 8-0763-1992

 

นายอนงค์  ปะสีระตา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

โทร. 095-0452497

 

สัมพันธ์.jpg

นายสัมพันธ์ ปาปะเถ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

โทร. 081-4724090

 

นิตย์.jpg

นายนิตย์  แปนไมล์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

โทร. 099-4385330

 

 
 

นางปัญจพร  รวมสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

โทร. 093-1034248

 

 
 

 

  

นางสาวสุณีรัตน์  จันทวะฤทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

โทร. 061-1496265