องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

นโยบายการบริหารงาน

ฮิต: 210

 

คำแถลงนโยบาย

ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายจำรัส  ธรรมโหร

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

วันที่  ๑๑  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

.......................................

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก  ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม  ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต (มค)  ๐๐๐  ๒/ ว  ๑๒๐  ลงวันที่  ๒๙  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก  นั้น

          บัดนี้  กระผมได้ดำเนินการกำหนดนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กภายใต้กรอบของกฎหมาย  และเป็นแนวนโยบาย  ที่กระผมได้ใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและเป็นพันธสัญญาประชาคมที่ได้ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลเสือโก้ก  ซึ่งได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชน  จึงเป็นที่ประจักษ์ชัด และย่อมยืนยันอย่างหนักแน่นถึงการมอบภารกิจ  เพื่อให้การบริหารองค์การ  การบริการสาธารณะแก่พี่น้องประชาชน  โดยจะส่งเสริมสนับสนุน -ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  จึงได้กำหนดกรอบการพัฒนาเป็น  5  ด้าน  คือ  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านพัฒนาสังคม  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ด้านการเมืองและการบริหาร  โดยกระจายศักยภาพทรัพยากรที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียม  ให้สามารถจัดการบริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพ

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก  ที่เคารพ

          การกำหนดนโยบายการบริหารราชการของกระผม ได้กำหนดบนพื้นฐานที่ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้เป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามระเบียบ  กฎหมาย ที่ใช้ในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกฉบับ  ได้แก่  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗)  พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒

          ฉะนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้บรรลุถึงภารกิจตามสัญญาประชาคมที่ได้ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗)  พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๕๘/๕ ที่กำหนดไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยไม่มีการลงมติภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก  ดังต่อไปนี้

1.  นโยบายเร่งด่วน

     เป็นภาระงานที่จะต้องมีการดำเนินการโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม

    1.การป้องกันและระงับโรคติดต่อ  เชื้อ  ไวรัสโคโรนา  covid  ๒๐19

2.  นโยบายการพัฒนาทั่วไป

     เป็นภาระงานที่จะต้องดำเนินการตามกรอบการพัฒนา  และตามอำนาจ  หน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม  แบ่งออกเป็น  5  ด้านดังต่อไปนี้

    1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

         1.1  ก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน  สะพาน  เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม  การขนส่งทางการเกษตร   ให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล     

         1.2  จัดให้มีทางระบายน้ำและสาธารณูปโภคอื่น  ๆ  ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ให้มีความพร้อมและสามารถใช้การได้ 

         1.3  จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค  และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ

         1.4  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  และมุ่งพัฒนาสาธารณะประโยชน์อื่น  ๆ  ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน

         1.5  มุ่งประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ส่วนราชการ  และองค์กรภาครัฐอื่น  ๆ  เพื่อรับการสนับสนุนการจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชน

    2.  ด้านเศรษฐกิจ

         2.1  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ  เพื่อพัฒนารายได้ของครัวเรือนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนเข้มแข็ง  และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก  ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากอาชีพหลัก   

         2.2  ส่งเสริมพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตร  รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การพัฒนาผลผลิตควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         2.3  ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพ  ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและฟื้นฟูสภาพดินและน้ำ  และเพื่อลดปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรม   

         2.4  ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  เพื่อให้บริการข้อมูล  ความรู้และเทคนิคใหม่  ๆ  ด้านการเกษตร  เป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

         2.5  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น  เป็นการแปลงจากสิ่งที่มีคุณค่าให้เป็นมูลค่า  เพื่อพัฒนารายได้ของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

     3.  ด้านพัฒนาสังคม

         3.1  การศึกษา

                3.1.1  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัย  และสร้างเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

                3.1.2  สนับสนุนให้ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลเด็ก  ให้ได้รับการฝึกอบรมและได้ศึกษาต่อ  เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สามารถพัฒนาองค์กร  และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

                3.1.3  ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์กลางการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  และจิตใจ  โดยการกำหนดและควบคุมคุณภาพทั้งด้านอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ปรับปรุงศูนย์ให้ได้มาตรฐานและถูก สุขลักษณะ  จัดหาสื่อการเรียนการสอน  เครื่องเล่นภาคสนาม 

                3.1.4  สนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนในตำบลเสือโก้กในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ  การศึกษา  เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาแลมัธยมศึกษา    

                3.1.5  ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบล เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ทั้งข้อมูลด้านชุมชนและวิชาการ  แก่นักเรียน  นักศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและผู้ที่สนใจ 

         3.2  การอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                3.2.1  สนับสนุนงานประเพณีและวันสำคัญทางศาสนาเพื่อให้วัฒนธรรมประเพณีได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดถึงชนรุ่นหลัง  เช่น งานประเพณีสงกรานต์  ประเพณีเดือนสิบ  ประเพณีบุญข้าวจี่  ประเพณีลอยกระทง 

                3.2.2  สนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนในตำบลเสือโก้กในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

                3.2.3  จัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของตำบลเสือโก้ก 

        3.3   การสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

               3.3.1  ส่งเสริมงานสวัสดิการชุมชนโดยการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

               3.3.2  ส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนโดยการอบรมให้ความรู้  สร้างงาน  สร้างโอกาส  สร้างอาชีพให้กับคนยากจน  ผู้ด้อยโอกาส  ให้มีความมั่นคง  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

               3.3.3  สนับสนุนการจัดกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  โดยให้สถานีอนามัยและอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (อสม.)  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก  เพื่อให้ผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ได้รับการดูแลจากองค์กรภาครัฐและเอกชน  ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

         3.4   สาธารณสุข

               3.4.1  สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค  เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและได้รับความรู้ในเรื่องของโรคภัยต่าง ๆ  สามารถป้องกันตนเองได้

               3.4.2  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในตำบลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งเด็ก  ผู้ใหญ่และคนชรา  และให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วหน้า  

               3.4.3  ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (อสม.)  ให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดการงานบริการสาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน 

        3.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

               3.5.1  สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   (อปพร.)  เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน  ช่วยเหลือ  ผู้ประสบอุบัติภัยและสาธารณภัยทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่ 

               3.5.2  สนับสนุนศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน

               3.5.3  สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคมและยานพาหนะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล

               3.5.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตตำบล

      3.6  การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด 

             3.6.1  สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด  ร่วมกับ  ตำรวจ  กำนัน  ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชนและสถาบันครอบครัว  เพื่อลดปัญหายาเสพติดและให้โอกาสผู้เคยติดยาได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคมได้

             3.6.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง  เพื่อเป็นพื้นฐานในการลดปัญหาสังคมและเป็นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีแก่บุคคลในครอบครัวและในท้องถิ่น

             3.6.3  สนับสนุนและส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งในระดับหมู่บ้าน  ตำบลและอำเภอ 

       3.7  การกีฬาและนันทนาการ

             3.7.1  จัดการและส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก  เป็นศูนย์ออกกำลังกายและนันทนาการประจำตำบล  เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย

             3.7.2  ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะ  สนามเด็กเล่น  เพื่อนันทนาการ  การพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย  แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่

4.  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

       4.1  การอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

             4.1.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่า  เพื่อการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน  และเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

             4.1.2  ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรชุมชนเชิงอนุรักษ์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้  สร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

             4.1.3  ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  พัฒนาบุคลากรศิลปวัฒนธรรม  ธรรมชาติ  และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและสถานที่สำคัญต่าง ๆ  เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น

             4.1.4  ส่งเสริมให้มีศูนย์ข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว  เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลให้เป็นที่รู้จัก 

       4.2  การจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลพิษ 

            4.2.1  ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรภาครัฐอื่น  ๆ  ในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  การบำบัดน้ำเสีย  มลพิษชุมชน รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือ  เครื่องจักรกลและสถานที่สำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ

            4.2.2  ส่งเสริมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนแยกขยะก่อนทิ้ง  โดยจัดให้มีบ่อฝังขยะประจำครัวเรือนเพื่อลดปัญหาขยะในครัวเรือนและชุมชน

5.  ด้านการเมืองและการบริหาร

       5.1  การส่งเสริมการเมือง

             5.1.1  ส่งเสริมการเลือกตั้งทุกระดับ  โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิเลือกตั้งและร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

             5.1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสภาเด็กและเยาวชน   ให้เด็กได้กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าแสดงออก  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลเสือโก้ก  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่เด็ก  เยาวชน 

             5.1.3  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำตำบล    ทางหอกระจายเสียง  แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ของทางราชการ  ทุกหมู่บ้าน

       5.2  การบริหาร

             5.2.1  บริหารองค์การและจัดบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล  (GOOD  GOVERNANCE)  โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  และยึดหลักความคุ้มค่า  โปร่งใส  ตรวจสอบได้

             5.2.2  ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม 

             5.2.3  สร้างความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  เพื่อประสิทธิภาพในการประสานและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ

             5.2.4  ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมประชาคมภายในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เพื่อให้ประชาคมให้รับรู้และเข้าใจในขึ้นตอนการทำงาน  ของประชาคม

         

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก  ที่เคารพ

          นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไปแล้วนั้นได้ตั้งอยู่ บนฐานความสอดคล้องต้องการของประชาชน  ภายใต้การมีส่วนร่วมในการกำหนดจากทุกภาคส่วน  โดยยึดหลักความรวดเร็ว  ทันสมัย  โปร่งใส่และมีเป้าหมายที่ชัดเจน  เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้อง ประชาชนชาวตำบล เสือโก้ก  ทุกคำสัญญาคือภารกิจ  ในการบริหารกิจการองค์กรให้สามารถแปลงนโยบาย ไปสู่การบริการสาธารณะ ต่อชุมชนได้  โดยจะใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม ของประชาชนในท้องถิ่น  ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำงบประมาณ  จัดซื้อ  จัดจ้าง  การตรวจสอบการประเมินผล  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  โดยจะถือปฏิบัติ  ตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ    ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กที่เคารพ  ทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบขึ้นด้วยฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่การที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้การบริหารราชการ ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ  ให้มีประสิทธิ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงนั้นจะต้องได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากฝ่ายสภาฯ  ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติคือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก ทุกท่าน ที่มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ  ที่นี้  ซึ่งท่านทั้งหลายได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชน  ให้เป็นตัวแทน  เพื่อตราข้อบัญญัติท้องถิ่น  ดูแลทุกข์สุขของประชน  ผลักดันงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเรา กระผมเชื่อเหลือเกินว่าการที่พี่น้องประชาชนเลือกท่านทั้งหลาย และเลือกกระผมเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนในครั้งนี้จะเป็นเครื่องยืนยันชี้ชัดได้เป็นอย่างดีว่าเราต่างก็มีเป้าหมายในการพัฒนาตำบลเสือโก้กที่ตรงกัน

          สุดท้ายนี้  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกระผม  จะได้รับการสนับสนุน  ความร่วมมือทั้งแรงกาย  แรงใจ จากทุกท่าน เป็นอย่างดีในการที่จะแปลงนโยบาย  ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลเกิดประโยชน์ สุขต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลเสือโก้กโดยรวม

                                                                                                     ขอขอบคุณครับ