องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

ยุทธศาสตร์

ฮิต: 289

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม