องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ฮิต: 306

วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน

 ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจากโรคภัย

 มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี”

พันธกิจ (Mission)

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

2. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

3. จัดให้มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของราษฎร

5. ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

6. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7. จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

8. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดแก่หน่วยงานและชุมชน

9. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

10. จัดให้มี และบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

11. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

12. สนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

13. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย