องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพทั่วไป

ฮิต: 1502

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 20 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
   หมู่ 1 บ้านศาลา
   หมู่ 2 บ้านสนาม
   หมู่ 3 บ้านบูรพาประชาราษฏร์
   หมู่ 4 บ้านสารคามพัฒนา
   หมู่ 5 บ้านหนองกุง
   หมู่ 6 บ้านดงน้อย
   หมู่ 7 บ้านไก่นา
   หมู่ 8 บ้านหนองผือ
   หมู่ 9 บ้านไก่นากลาง
   หมู่ 10 บ้านเสือโก้ก
   หมู่ 11 บ้านเสือโก้ก
   หมู่ 12 บ้านหัวฝาย
   หมู่ 13 บ้านโนนก่อน้อย
   หมู่ 14 บ้านป่าเรไร
   หมู่ 15 บ้านดอนสวรรค์
   หมู่ 16 บ้านธาราทิพย์
   หมู่ 17 บ้านไก่ฟ้า
   หมู่ 18 บ้านเคลือวัลย์
   หมู่ 19 บ้านประชาร่วมใจ
   หมู่ 20 บ้านรกษ์พัฒนา
 
ที่ตั้ง 
    ตั้งอยู่ระหว่าง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม และ อ.ศรีสมเด็จ , อ.จตุรพักพิมาน จ.ร้อยเอ็ด


เนื้อที่
    
มีเนื่อที่รวมทั้งสิ้น 94.97 ตารางกิโลเมตร เที่ยบเท่ากับ 59,359 ไร่ 50 ตารางวา


อาณาเขตตำบล 

ทิศเหนือ จรดกับ ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ทิศใต้ จรดกับ ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก จรดกับ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก จรดกับ ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม


จำนวนประชากรของตำบล
   จำนวนประชากรในเขต อบต. รวมทั้งสิ้น 10,287 คน แบ่งเป็น ชาย 5,169 คน และ หญิง 5,118 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,743 ครัวเรือน