องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

พ.ต.ท.จำรัส ธรรมโหร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายอนงค์ ประสีระตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายสัมพันธ์ ปาปะเถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายนิตย์ แปนไมล์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

เมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น ที่สนามที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม นายปรีชาพงค์    ทองมี นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธารในพิธีกราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 16 แห่ง ในเขตอำเภอวาปีปทุม เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

11301 11302 11303

ประชุมขยายผลเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคกหนองนา" และการสร้างหรือพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”

            วันที่ 3 มีนาคม 2566 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก จัดประชุมขยายผลเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคกหนองนา" และการสร้างหรือพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”โดยเปิดโอกาศให้เกษตรกรที่สนใจการทำโคกหนองนา ได้ศึกษาจากสถานที่จริงจาก โคกหนองนา ของนางชูศรี ปิดสายะตัง บ้านประชาร่วมใจ หมู่ 19 ตำบลเสือโก้กอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ข่าวประชาสัมพันธ์_องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก.jpg

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

 

เมื่อวันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกสำรวจโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนประจำหมู่บ้านโดยมีท่านปลัดรองปลัดและเจ้าหน้าที่ลงในพื้นที่ หมู่ 4 หมู่ 10 หมู่ 19 และหมู่ 20  หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9  หมู่ 11 หมู่ 12 หมู่ 13 หมู่ 14 หมู่ 15 หมู่ 16 หมู่ 17 หมู่ 18 ชาวบ้านในตำบลเสือโก้กให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

11310 11311 11314 11315  

  

รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

Attachments:
Download this file (อรนุช 2566.pdf)รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก[รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก]6413 kB

สื่อประชาสัมพันธ์ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า